Przejdź do

Rezerwuj pokój

Wybierz rodzaj pobytu i wprowadź poniżej swoje dane, aby zarezerwować pokój.

 • Student
 • Hotel
Lokalizacja*
 • Niemcy
  • Dortmund

  • Leipzig

  • Potsdam

  • Göttingen

 • Polska
  • Katowice

  • Łódź Rembielińskiego

  • Łódź Rewolucji

  • Wroclaw

 • Dania
  • Lyngby

  • Copenhagen City

  • Copenhagen South

  • Aarhus

 • Sweden
  • Malmö

Study term/semester*
?

Data rozpoczęcia
Loading Results...

This may take a moment

No of Guests*
 • 1 Mieszkaniec

 • 2 Mieszkańcy

Promo Code for Discounted Rates
Lokalizacja*
 • Dortmund.

 • Wroclaw.

Przyjazd*
Odjazd*
Guests*
 • 1 guest

 • 2 guests

Promo Code for Discounted Rates

Polityka prywatności

Obowiązuje od 24 października 2023 r.

1. Informacje o niniejszej polityce

W Basecamp wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu wywiązania się z naszego zobowiązania do zapewnienia niezapomnianego doświadczenia studentowi podczas wszelkich interakcji majacych miejce w czasie pobytu w Basecamp (“”Cel””). W ramach tego zobowiązania zobowiązujemy się do ochrony prywatności gromadzonych przez nas danych osobowych.

Podczas procesu składania wniosku i rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych na potrzeby naszej dokumentacji. Poniższe oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób my, jako administrator danych, a w niektórych przypadkach podmiot przetwarzający, będziemy gromadzić i przetwarzać te dane. Dane aplikacyjne będą stanowić część dokumentacji użytkownika

2. Stosowanie niniejszej polityki

Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych dotyczących studentów oraz do wykorzystywania tych danych osobowych w dowolnej formie, ustnej, elektronicznej i/lub pisemnej.

Niniejsza polityka stanowi realizację naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych i została przyjęta przez wszystkie odrębne podmioty prawne, które zarządzają, obsługują lub świadczą usługi dla różnych lokalizacji działających pod marką Basecamp lub w związku z nią na całym świecie. Obejmuje to Basecamp Group Ltd, jej spółki zależne oraz wszystkie odrębne podmioty prawne, które są właścicielami witryn Basecamp.

Chociaż niniejsza polityka ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, działania te mogą być ograniczone przez prawo danego kraju/regionu. W takim przypadku możemy dostosować nasze wewnętrzne zasady i/lub praktyki, aby odzwierciedlić wymogi lokalnego prawa

3. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

“Dane osobowe” w niniejszych zasadach oznaczają informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną. Rodzaje danych osobowych, które możemy przetwarzać (które mogą się różnić w zależności od jurysdykcji w oparciu o obowiązujące prawo) obejmują:

 • imię i nazwisko, płeć, osobiste i służbowe dane kontaktowe, tytuł służbowy, datę i miejsce urodzenia, wizerunek, narodowość, status imigracyjny oraz paszport/inny dokument tożsamości,
 • Informacje o zapisach na uniwersytet (instytucja edukacyjna, do której uczęszcza użytkownik oraz studiowane przez niego kierunki);
 • dane kontaktowe (w tym adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu);
 • Dane osobowe poręczyciela lub osoby do kontaktu w nagłych wypadkach (w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe). Powinieneś pokazać im kopię niniejszej Polityki i powiedzieć im, że przekazałeś nam ich dane);
 • Informacje biometryczne, rozpoznawanie głosu (np. Alexa), rozpoznawanie twarzy;
 • Informacje o pobycie studenta, w tym Basecamp, w którym się zatrzymał, daty przyjazdu i wyjazdu, wykorzystane towary i usługi, zgłoszone specjalne życzenia, spostrzeżenia dotyczące preferencji usług oraz otrzymane wiadomości telefoniczne/inne;
 • Dane finansowe użytkownika, dane karty kredytowej, dane metody płatności oraz dane konta i dane uwierzytelniające;
 • Wszelkie informacje niezbędne do spełnienia specjalnych żądań (np. warunki zdrowotne wymagające określonego zakwaterowania lub usług);
 • Informacje, opinie lub treści przekazywane przez użytkownika w odniesieniu do preferencji marketingowych, w ankietach, loteriach, konkursach lub ofertach promocyjnych, lub na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach oraz na stronach osób trzecich;
 • Informacje gromadzone w Lokalizacji Basecamp za pośrednictwem systemów telewizji przemysłowej, systemów internetowych (w tym sieci przewodowych lub bezprzewodowych, które mogą gromadzić dane o komputerze, urządzeniu inteligentnym lub mobilnym użytkownika, w tym na przykład adresy IP lub inne identyfikatory internetowe lub lokalizację użytkownika), kluczy dostępu do kart oraz innych systemów bezpieczeństwa i technologii;
 • Informacje gromadzone podczas kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej, telefonu lub innych środków, w tym dostępu za pośrednictwem aplikacji Basecamp;
 • Wszelkie inne informacje wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych to informacje, które użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu świadomie nam przekazuje. W innych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji przekazanych nam przez użytkownika lub podczas naszych interakcji z użytkownikiem, lub dane osobowe użytkownika, które otrzymujemy od strony trzeciej (np. krewnych użytkownika). Niniejsza polityka ma również zastosowanie do danych osobowych użytkownika, które otrzymujemy od strony trzeciej, chyba że jest to wyraźnie objęte polityką prywatności takiej strony trzeciej.
Mogą wystąpić przypadki, w których dane osobowe, które nam przekazujesz lub które gromadzimy, są uważane za Wrażliwe Dane Osobowe zgodnie z przepisami o ochronie prywatności niektórych krajów lub regionów, np. jeśli poinformujesz nas o specjalnych potrzebach związanych z Twoim stanem zdrowia, co jest konieczne, abyśmy mogli dostosować się do Twoich potrzeb. W takim przypadku zawsze uzyskamy zgodę użytkownika przed takim przetwarzaniem, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 9(2)(a).

Przepisy te definiują “Wrażliwe dane osobowe” jako dane osobowe, na podstawie których możemy określić lub wywnioskować pochodzenie danej osoby:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub inne przekonania o podobnym charakterze,
 • członkostwo w związku zawodowym lub stowarzyszeniu zawodowym,
 • stan zdrowia fizycznego lub psychicznego,
 • leczenie,
 • dane genetyczne,
 • informacje biometryczne, oraz
 • informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej danej osoby.

W niektórych bardzo rzadkich przypadkach dokumentacja finansowa może stanowić Wrażliwe Dane Osobowe w miejscu pobytu użytkownika. Jeśli polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego Wrażliwych Danych Osobowych, użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Przetwarzamy Wrażliwe Dane Osobowe w jurysdykcji użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo.

Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo, użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania Basecamp żadnych swoich Wrażliwych Danych Osobowych.

4. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, możemy gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać fragmenty danych osobowych użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, w tym:

 • wykonywania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami (lub które zawierasz z naszymi partnerami umownymi) oraz w celu dostarczania Ci informacji, produktów i usług, o które prosisz, w tym w celu zarządzania usługami najmu świadczonymi na Twoją rzecz;
 • wszystkim osobom zaangażowanym w proces organizacji zakwaterowania lub podróży;
 • przetwarzanie wniosków kredytowych (na przykład w kontekście pobytu w lokalizacji Basecamp);
 • dostarczania i pobierania opłat za zakwaterowanie oraz inne towary i usługi;
  otrzymywania płatności lub dokonywania zwrotów;
 • umożliwienia pobierania czynszu (w tym w celu dochodzenia wszelkich zaległych płatności od użytkownika lub jego poręczyciela);

b) Możemy wykorzystywać dane osobowe opisane powyżej do następujących celów na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym, takim jak:

 • w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • do celów podatkowych

c) Możemy wykorzystywać dane osobowe opisane powyżej do następujących celów na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f), w przypadku gdy jest to prawnie uzasadniony interes, np:

 • na potrzeby operacji wewnętrznych, w tym analizy danych, badań, celów statystycznych i ankietowych (w stosownych przypadkach w formie zanonimizowanej) oraz marketingu bezpośredniego i promocji sprzedaży (więcej informacji na temat sposobu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego można znaleźć w sekcji 9 poniżej);
 • administrowanie programami dla studentów / najemców;
 • zarządzanie wnioskiem o pobyt u nas;
 • ułatwianie świadczenia usług w imieniu użytkownika, w tym transakcji transportowych;
 • zarządzanie ogólną dokumentacją;
 • w celu utrzymania nieruchomości, w razie potrzeby;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, gościom i innym odwiedzającym;
 • w celu zarządzania ryzykiem i innych wewnętrznych celów związanych z prowadzeniem dokumentacji;
 • odpowiadania na wszelkie pytania lub inne sprawy zgłaszane przez użytkownika w związku z nami, naszą Witryną Internetową lub dowolnymi naszymi produktami i usługami;
 • w razie potrzeby w ramach restrukturyzacji lub sprzedaży naszej działalności lub aktywów;
 • w celu sprawdzenia, czy wnioskodawca ma prawo pobytu w danym kraju pobytu
  w celu zapewnienia funkcjonalności naszej Witryny;
 • w celu utrzymania, poprawy i zrozumienia sposobu korzystania przez użytkownika z naszej Witryny lub prowadzenia rejestru preferencji dotyczących produktów lub usług użytkownika;
 • w celu dostarczania użytkownikowi informacji dotyczących naszych produktów i usług, jeśli użytkownik wyraził zgodę na kontakt w takich celach lub jest to zgodne z prawem (jak określono poniżej);
 • odpowiadanie na pytania/prośby o informacje kierowane do nas przez użytkownika;
 • testowanie i ocena nowych produktów i usług
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących poziomów obłożenia naszych rezydentów;
 • sprawdzanie i monitorowanie naszych wyników.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jak wyszczególniono powyżej, robimy to ze względu na zobowiązania prawne, którym podlegamy, lub ponieważ informacje te są wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych wobec użytkownika i każdej osoby upoważnionej do udziału w organizacji zakwaterowania lub podróży oraz naszych dostawców usług.

Basecamp wykorzystuje i przechowuje dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego są one przetwarzane, oraz zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi. Na przykład rejestry rezerwacji są przechowywane i dostępne przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu pobytu u nas, po czym zostaną bezpiecznie zarchiwizowane, a dane osobowe w rejestrach mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli podlegają prawnemu zatrzymaniu lub w celu spełnienia określonych wymogów kraju/regionu.

5. Ujawnianie danych osobowych

Od czasu do czasu możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Okoliczności, w których możemy dokonać takiego ujawnienia (oprócz tych opisanych w części 4 powyżej) obejmują:

Usługodawców i Dostawców spoza grupy Basecamp.
Możemy zlecać przetwarzanie informacji stronom trzecim. Gdy Basecamp zleca przetwarzanie danych osobowych użytkownika stronom trzecim lub przekazuje dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, strony trzecie są zobowiązane przez Basecamp do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika, jaki został przewidziany w warunkach niniejszej Polityki, z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Kategorie zewnętrznych usługodawców i dostawców, którym mogą być przekazywane dane użytkownika, obejmują następujące kategorie:

 • Partnerzy

Dowolny bank lub instytucja finansowa upoważniona przez użytkownika do udostępniania nam informacji (na przykład w celu realizacji polecenia zapłaty).
Kantar Gallup TNS

Dostawcy

Kinetic

Eagle Eye

 • Consumer Insights

W przypadku, gdy posiadamy dane osobowe użytkownika lub użytkownik bierze udział w ankiecie Basecamp, możemy ujawnić te dane osobowe innym firmom w celu przetworzenia informacji, aby lepiej zrozumieć preferencje i zainteresowania użytkownika, umożliwiając nam tym samym świadczenie lepszych usług na rzecz użytkownika. Jeśli dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo sprzeciwić się temu, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji 12 poniżej. Więcej informacji na temat sposobu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego można znaleźć w sekcji 9 poniżej.

 • Zmiany biznesowe

W miarę dalszego rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać witryny Basecamp lub inne aktywa albo przestać być zarządcą lub franczyzodawcą witryny Basecamp. W takich okolicznościach możemy uwzględnić dane osobowe zebrane na temat użytkownika lub kontrolę nad tymi danymi osobowymi jako aktywa biznesowe w każdym takim przeniesieniu. Ponadto, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte, dane osobowe zebrane o użytkowniku lub kontrola nad takimi informacjami może być jednym z przeniesionych aktywów.

 • Wymogi prawne

Ujawnimy wszelkie posiadane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika, jeśli zostaniemy do tego zmuszeni przez sąd lub zgodnie z prawem zażąda tego od nas podmiot rządowy, lub jeśli uznamy, że jest to konieczne lub pożądane w celu zachowania zgodności z prawem lub w celu ochrony lub obrony naszych praw lub własności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Będziemy również przechowywać zebrane dane osobowe i przetwarzać takie dane osobowe w celu zachowania zgodności z przepisami i regulacjami księgowymi i podatkowymi oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych. Możemy udostępniać je innym podmiotom w celu realizacji naszych własnych zobowiązań w zakresie dobrego zarządzania lub w celu egzekwowania lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, naszych klientów lub innych osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

6. Przekazywanie danych osobowych

W większości przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie przeprowadzone wewnątrz kraju Twojego pobytu w Basecamp oraz będzie przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Jednakże, jako firma międzynarodowa, scentralizowaliśmy niektóre aspekty naszych działań związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co spowoduje przekazanie danych osobowych użytkownika z jednego kraju do drugiego. W jurysdykcjach, w których informacje te będą przetwarzane, mogą, ale nie muszą obowiązywać przepisy mające na celu ochronę prywatności danych osobowych. Niemniej jednak, za każdym razem, gdy dane osobowe użytkownika są przekazywane w ramach spółek Basecamp, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie Basecamp działa w następujących jurysdykcjach, z których wszystkie są związane lub wdrożyły przepisy Unii Europejskiej dotyczące prywatności danych:

 • Dania;
 • Niemcy;
 • Polska;
 • Szwecja;
 • Wielka Brytania.

Ponadto niektórzy dostawcy zewnętrzni, którym przekazujemy dane osobowe użytkownika, mogą mieć siedzibę w różnych lokalizacjach, z których niektóre mogą mieć niższe standardy ochrony danych niż w kraju, w którym użytkownik przebywa z nami. Gdy przekazujemy dane osobowe takim stronom trzecim, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia i zobowiązujemy te strony trzecie do ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te osoby trzecie zasadniczo dzielą się na dwie grupy: (i) lokalni dostawcy wspierający poszczególne Lokalizacje Basecamp działający w krajach, w których Basecamp prowadzi działalność; lub (ii) dostawcy usług wspierający Basecamp jako całość, którzy mogą znajdować się w naszych krajach lub poza nimi. Na przykład nagrania z kamer przemysłowych mogą być przetwarzane przez naszych partnerów spoza kraju, w którym przebywa użytkownik

7. Informacje gromadzone online

Jeśli korzystasz z witryny Basecamp, możesz chcieć się zapoznać z nastepujacymi informacjami:

Możesz przeglądać strony bez ujawniania, kim jesteś
Zawsze możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez logowania się lub ujawniania w inny sposób, kim jesteś.

 • Informacje o użytkowaniu
  Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, gromadzimy informacje o sposobie korzystania z tych witryn. Przykłady takich informacji obejmują adres protokołu internetowego automatycznie przypisywany do komputera użytkownika za każdym razem, gdy przegląda on Internet, datę i godzinę wizyty, strony, do których uzyskuje dostęp i czas spędzony na każdej stronie, typ używanej przeglądarki internetowej, system operacyjny urządzenia oraz adres URL wszystkich stron internetowych, które użytkownik odwiedził przed i po odwiedzeniu naszej witryny. Informacje te nie są powiązane z użytkownikiem jako osobą fizyczną, chyba że użytkownik utworzy profil użytkownika, ale możemy przechowywać zapisy dotyczące typu używanego urządzenia.
 • Pliki cookie
  Używamy technologii plików cookie na naszych stronach internetowych, aby umożliwić nam ocenę i poprawę funkcjonalności naszych stron internetowych. Te pliki cookie nie ujawniają tożsamości użytkownika, identyfikują przeglądarkę lub urządzenie, ale nie użytkownika, podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Można je zmienić lub zablokować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie ich może jednak ograniczyć korzystanie z funkcji naszej witryny internetowej. Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie lub podobnych technologii, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie pod adresem https://www.basecampstudent.com.
 • Media społecznościowe
  Nasza strona internetowa może również zawierać wtyczki i inne funkcje, które integrują platformy mediów społecznościowych stron trzecich z naszymi stronami internetowymi. Użytkownik będzie mógł aktywować je ręcznie. Jeśli użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać, operatorzy tych serwisów społecznościowych mogą być w stanie zidentyfikować użytkownika, mogą być w stanie określić, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej oraz mogą łączyć i przechowywać te informacje z profilem użytkownika w mediach społecznościowych. Zasady ochrony danych tych platform mediów społecznościowych będą obejmować to, co będą one robić z danymi osobowymi użytkownika. Jeśli użytkownik aktywuje te wtyczki i inne funkcje, robi to na własne ryzyko.
 • Tworzenie profilu użytkownika
  Użytkownik może utworzyć profil użytkownika na naszej stronie internetowej BaseCamp za pośrednictwem “”My BaseCamp””, aby między innymi ułatwić dokonywanie transakcji online i dostosować swoje doświadczenia na naszych stronach internetowych do swoich zainteresowań. Dzięki temu możemy przedstawiać użytkownikowi bardziej odpowiednie rekomendacje. Możemy wykorzystywać informacje podane w profilu użytkownika do wypełniania innych baz danych prowadzonych przez nas i naszych usługodawców, w zależności od przypadku. Tworząc profil użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas podanych przez niego danych osobowych do tych celów. Użytkownik może przeglądać, aktualizować lub usuwać wszelkie dane osobowe, które przekazał nam w celu umieszczenia ich w swoim profilu użytkownika, zmieniając swój profil użytkownika online lub wysyłając wiadomość e-mail na adres live@basecampstudent.com. Jeśli użytkownik zdecyduje się następnie usunąć swój profil użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika w celu włączenia ich do profilu użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji i zapewnienia jakości (chyba że prawo wymaga od nas usunięcia lub zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika). Nawet jeśli użytkownik zdecyduje się nie tworzyć profilu użytkownika, nadal może korzystać z naszych witryn internetowych w celu wyszukiwania i zakupu usług.
 • Łącza do innych stron internetowych
  Jeśli użytkownik odwiedzi stronę internetową BaseCamp i zdecyduje się nawiązać współpracę z jednym z naszych dostawców usług, może zostać płynnie połączony ze stronami internetowymi prowadzonymi przez osoby trzecie, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie tych usług. W przypadku kliknięcia łącza znajdującego się na naszych stronach internetowych lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, należy zawsze sprawdzić pasek lokalizacji w przeglądarce, aby ustalić, czy użytkownik został przekierowany na inną stronę internetową. Niniejsza Polityka i nasza odpowiedzialność ograniczają się do naszych własnych praktyk w zakresie gromadzenia informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki gromadzenia informacji lub polityki prywatności innych witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie lub naszych usługodawców, w przypadku gdy użytkownik przesyła swoje dane osobowe bezpośrednio do takich witryn, i nie zawsze możemy to zapewnić.
  Ponadto, nie możemy zagwarantować zawartości stron internetowych prowadzonych przez te osoby trzecie lub naszych usługodawców, nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem łącza z naszych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa wszelkich zewnętrznych witryn internetowych przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do tych witryn.
 • Bezpieczeństwo
  Chcemy, abyś czuł się pewnie podczas pobytu w BaseCamp i jesteśmy zobowiązani do ochrony gromadzonych przez nas informacji. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Wdrożyliśmy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne procedury bezpieczeństwa, aby pomóc chronić dane osobowe, które nam przekazujesz. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i mogą to robić wyłącznie w ramach dozwolonych funkcji biznesowych. Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika online, są przechowywane przez nas i/lub naszych usługodawców w bazach danych chronionych za pomocą kombinacji fizycznej i elektronicznej kontroli dostępu, technologii zapory sieciowej i innych uzasadnionych środków bezpieczeństwa. Niemniej jednak takie środki bezpieczeństwa nie mogą zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania związane z takimi incydentami w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, powiadomimy użytkownika o utracie, niewłaściwym użyciu lub zmianie danych osobowych, które mogą go dotyczyć, aby mógł podjąć odpowiednie działania w celu należytej ochrony swoich praw.
 • Nieletnie dzieci
  Nasza witryna internetowa nie sprzedaje produktów ani usług przeznaczonych do zakupu przez dzieci i świadomie nie pozyskujemy ani nie gromadzimy danych osobowych od dzieci. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat (lub jest niepełnoletni w jurysdykcji, w której uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych), może korzystać z naszych witryn internetowych wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
 • Reklama ukierunkowana
  Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy współpracować z innymi firmami w celu udostępniania reklam lub marketingu, które naszym zdaniem mogą okazać się istotne i przydatne. Może to obejmować reklamy wyświetlane w naszych własnych witrynach internetowych lub aplikacjach, komunikaty wysyłane przez nas lub reklamy od nas wyświetlane w witrynach internetowych innych firm. Wyświetlane reklamy mogą być oparte na informacjach zebranych przez nas lub strony trzecie i/lub mogą być oparte na działaniach użytkownika w naszych witrynach internetowych lub witrynach internetowych stron trzecich.

8. Aplikacje

Pobierając lub rejestrując się w celu korzystania z jednej z naszych aplikacji lub strony internetowej, użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, nazwa użytkownika, hasło i inne informacje rejestracyjne.

Ponadto, podczas korzystania z naszych aplikacji, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym informacje techniczne związane z urządzeniem mobilnym użytkownika, unikalny identyfikator urządzenia, informacje o sieci komórkowej, rodzaj używanej przeglądarki mobilnej oraz informacje o sposobie korzystania z aplikacji.

W zależności od sposobu korzystania z naszej aplikacji przez użytkownika i wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na takie gromadzenie, możemy również gromadzić informacje przechowywane na urządzeniu użytkownika, w tym dane logowania, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe (jeśli jest to konieczne, aby umożliwić aplikacji wykonywanie żądanych przez użytkownika funkcji). Dalsze szczegóły dotyczące rodzajów gromadzonych przez nas informacji znajdują się w informacji o ochronie prywatności dla każdej aplikacji

9. Wybór

Użytkownik zawsze może wybrać, jakie dane osobowe (jeśli w ogóle) chce nam przekazać. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać pewnych danych, może to mieć wpływ na niektóre z jego doświadczeń z nami (na przykład nie możemy przyjąć rezerwacji bez imienia i nazwiska).

Jeśli użytkownik poda nam swoje dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu), możemy skontaktować się z nim, aby poinformować go o oferowanych produktach, usługach, promocjach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Ponadto, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy również udostępniać jego dane osobowe starannie wybranym stronom trzecim, które mogą komunikować się bezpośrednio z użytkownikiem. Użytkownik może zawsze zdecydować, czy chce otrzymywać którąkolwiek z tych wiadomości lub wszystkie z nich, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji 12 poniżej lub postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w wiadomościach.

Jeśli użytkownik posiada u nas konto, prosimy go o wskazanie preferencji dotyczących komunikacji w momencie składania wniosku lub podczas tworzenia profilu użytkownika. Możemy również poprosić użytkownika o wskazanie, w jaki sposób chciałby otrzymywać wszelkie oferty, informacje marketingowe i promocyjne (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej) oraz czy chciałby uczestniczyć w ankietach. Po wskazaniu preferencji użytkownik zawsze może je zmienić.

W niektórych jurysdykcjach, oprócz wyrażenia przez użytkownika zgody na niniejszą Politykę, przepisy dotyczące prywatności danych mogą wymagać od nas uzyskania osobnej zgody przed wysłaniem użytkownikowi informacji, o które wyraźnie nie prosił. W pewnych okolicznościach zgoda użytkownika może być dorozumiana (np. gdy komunikacja jest wymagana w celu spełnienia żądań użytkownika i/lub gdy użytkownik dobrowolnie przekazał nam informacje do wykorzystania). W innych przypadkach możemy ubiegać się o wyraźną zgodę użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. gdy gromadzone informacje są uważane za Wrażliwe Dane Osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami).

Zastosujemy się do każdej prośby użytkownika o nieprzesyłanie mu materiałów marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu takiego żądania dane kontaktowe użytkownika zostaną “zablokowane”, a nie usunięte. Zapewni to, że prośba użytkownika zostanie zarejestrowana i zachowana, chyba że użytkownik wyrazi później zgodę, która ją zastąpi.

10. Aktualizacja lub dostęp do danych osobowych użytkownika

Zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Europie użytkownikowi przysługują różne prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. Obejmują one:

 • Prawo do informacji;
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • Prawa związane z istnieniem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Więcej informacji na temat praw wynikających z RODO można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.

Z pewnymi ograniczonymi wyjątkami użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Jeśli chcesz zapytać o jakiekolwiek dane osobowe, które możemy mieć na Twój temat, możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 12 poniżej. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego lub paszportu), abyśmy mogli ustalić tożsamość użytkownika i stwierdzić, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe dotyczące użytkownika, lub na wypadek, gdybyśmy musieli skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, których możemy potrzebować do dokonania takiego ustalenia. Jeśli użytkownik złoży więcej niż jedno żądanie w krótkim odstępie czasu, możemy odpowiedzieć na kolejne żądanie, odnosząc się do naszej wcześniejszej odpowiedzi i identyfikując tylko te elementy, które uległy istotnej zmianie.
Użytkownik może zażądać poprawienia, usunięcia i/lub zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, które posiadamy na jego temat, wysyłając list lub wiadomość e-mail na adresy podane w sekcji 12 poniżej. Jeśli zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe lub że przetwarzanie powinno zostać wstrzymane, usuniemy lub poprawimy dane osobowe. Jeśli nie zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe, poinformujemy użytkownika, że się nie zgadzamy, wyjaśnimy mu naszą odmowę i odnotujemy fakt, że użytkownik uważa te dane osobowe za nieprawidłowe w odpowiednich plikach.

Użytkownik może również skorzystać z prawa do przenoszenia danych, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 12 poniżej.

Wreszcie, w pewnych okolicznościach użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. Użytkownik może to zrobić, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w sekcji 12 poniżej. Jeśli zgodzimy się, że użytkownik jest uprawniony do takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy jego wniosek, może zgłosić swoje obawy Inspektorowi ds. ochrony prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@basecampstudent.com

11. Zmiany niniejszej polityki

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. W przypadku zmiany Polityki podejmiemy odpowiednie kroki, aby zwrócić uwagę użytkownika na tę zmianę.

12. Wniosek o dostęp do danych osobowych/pytania lub skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki, przetwarzania opisanych w niej danych lub jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących administrowania Polityką, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek (w sposób opisany w sekcji 10 powyżej) o skorzystanie z przysługujących mu praw w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@basecampstudent.com.

W przypadku jakichkolwiek skarg, które nie zostaną rozwiązane w ramach procesów opisanych w niniejszej Polityce, użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego ds. prywatności danych w kraju, w którym przebywa.

13. Jak można się z nami skontaktować

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

Email: Privacy@basecampstudent.com; lub
Telefonicznie: +44 7541644827 (numer w Wielkiej Brytanii, mogą obowiązywać koszty połączeń międzynarodowych)
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie w ciągu 48 godzin.

Dziękujemy za subskrypcję!

Będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich najnowszych otwarciach hoteli, specjalnych promocjach i nie tylko.