podstawowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez basecamp 

  

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez: 

 1. ST Łódź Rembielińskiego  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000663027 
 1. ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000559040 
 1. ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000604188 

odpowiednio pełniących w zakresie niżej opisanym, rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”). Zakres informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych  

  

Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu: 

 1. wykonania umowy łączącej go z Państwem;  
 1. świadczenia na rzecz Państwa lub Państwa pracodawcy/mocodawcy usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 1. związanym z zatrudnieniem oraz w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, zgodnie z zakresem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 1. w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora lub postępowań przed organami władzy publicznej lud dochodzenia roszczeń.   
 1. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak US lub wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniu usług opieki zdrowotnej. 

Administrator może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.: w celach marketingu własnych produktów i usług; gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej; zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładów Administratora, kontrola wewnętrzna,  w tym kontrola dostępów.  

  

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi: 

 1. wymóg prawny, niezbędny do nawiązania, a także właściwego wykonania stosunku pracy, wynikający w szczególności z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora wskazanych powyżej.  Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia lub świadczenia pracy na rzecz Administratora.  
 1. wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.  

  

Odbiorcy danych osobowych  

  

W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców   
(z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:  

 1. kontrahenci, klienci, dostawcy Administratora,  
 1. organy władzy publicznej, jednostki służby medycyny pracy,  
 1. podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym spółki z grupy. 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).   

  

Czas przetwarzania danych  

  

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn.: przez czas trwania stosunku pracy lub przez okres realizacji umowy łączącej Administratora z Państwem, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.    

  

  

Przysługujące Państwu prawa  

  

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:  

 1. Prawo do sprostowania danych,   
 1. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,  
 1. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,   
 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
 1. Prawo do przenoszenia danych,   
 1. Prawo do cofnięcia zgody,  
 1. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.   

  

Kontakt z Administratorem:   

  

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt z osobą kontaktową ds. danych osobowych pod adresem e-mail: privacypoland@basecamstudent.com lub listownie na adres siedziby Administratora.  

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. 

Każdy pracownik lub współpracownik Administratora mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. Dane osobowe, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa Ciebie dane osobowe. 

Cookies 

Pliki cookies („Ciasteczka”) stanowią informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji jako użytkownika. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty na stronie internetowej Administratora.  

Portal wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np.Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.  

Aby pliki cookies były zapisywanie na komputerze niezbędna jest zgoda użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Użytkownik może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej Administratora.