Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych:

ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000559040, NIP: 5213697281, REGON: 361570090 lub

ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000663027, NIP: 5213767857, REGON: 366562088 lub

ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-661), Plac Ireneusza Gugulskiego nr 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000604188, NIP: 5213724115, REGON: 363808146, w zależności od tego, która spółka zawarła umowę najmu z najemcą.

Cele przetwarzania, podstawa prawna:

  1. zawarcie i realizacja łączącej Strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze do realizacji obowiązku rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. prawnie uzasadnione interesy Administratora tj. dokonywanie rozliczeń, ewentualne zgłoszenie umowy lub wykonawcy umowy do organów skarbowych lub ZUS, marketing produktów, usług lub utworów, prowadzenie ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Administratora z Panem/Panią lub okresem świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcy danych: Dostawcy usług informatycznych, prawnych, rachunkowych działających na rzecz Administratora oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.

Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych: Administrator nie będzie profilował danych, ani podejmował zautomatyzowanych decyzji.

Przetwarzanie poza obszarem EOG: Administrator nie będzie przetwarzał danych poza obszarem EOG.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do aktualizacji danych zdezaktualizowanych lub niepoprawnych; Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne; Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych przepisami RODO; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Administratorowi; Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Skarga: Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Prywatności: Najemca potwierdza, że uzyskał/a informacje, że aktualna wersja Polityki Prywatności grupy Base Camp jest dostępna na wskazanej poniżej stronie internetowej: https://www.basecampstudent.com/pl/privacy-policy/.